Regulamin Grant Naukowy SENiT PTK

 1. 1. Celem ustanowienia Grantu Naukowego SENiT PTK jest promowanie działalności naukowej kardiologów zajmujących się elektrokardiologią nieinwazyjną i telemedycyną. Dlatego tematyka projektu musi być związana z elektrokardiologią nieinwazyjną i/lub tele-elektrokardiologią.
 2. Grant SENiT będzie przyznany po raz pierwszy w roku 2018.
 3. Suma finansowania projektu wynosi 40 000 PLN i będzie przyznawana wyłącznie dla pojedynczego projektu badawczego.
 4. Warunkiem składania aplikacji o finansowanie projektów naukowych w ramach „Grantu Naukowego SENiT” jest przynależność do Sekcji Elektrokardiologii i Telemedycyny (SENiT) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z co najmniej rocznym stażem członkowskim.
 5. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby, które nie rozliczyły grantu przyznawanego wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych).
 6. Zgłoszenia aplikacji z niezbędnymi załącznikami należy dokonać na specjalnym formularzu na stronie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego wręczenie grantu. . Laureat składa także wersję papierową ze swoim podpisem i zgodę Komisji Bioetycznej na adres SENiT zamieszczony na stronie www.senit.pl.
 7. Każdy z projektów badawczych będzie recenzowany dwóch niezależnych recenzentów, z których jeden jest członkiem Zarządu SENiT.
 8. Po zapoznaniu się̨ z opiniami Recenzentów, Zarząd SENiT wyłoni laureata w drodze głosowania .
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii otwarcia Konferencji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 10. Czas realizacji Grantu wynosi 36 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony o maksymalnie 6 miesięcy. Podanie o wydłużenie czasu realizacji Grantu należy złożyć maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym terminem zakończenia.
 11. Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia corocznego 1 stronicowego raportu z postępu prac i wydanych środków w formie emaila do Zarządu SEN iT. Efektem prowadzonych badań winna być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach (preferowane z IF>1,0). W publikacjach należy umieścić informację o finansowaniu pracy z grantu SENiT PTK. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłać wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na Konferencji SENiT PTK.
 12. Po zakończeniu projektu Grantobiorca jest zobowiązany do przesłania merytorycznego i finansowego sprawozdania z wykonania projektu w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. Sprawozdanie należy wysłać na adres SENiT PTK wg wzoru zamieszczonego na stronie www.senit.pl.
 13. Po rozliczeniu grantu na wniosek Grantobiorcy zakupiony sprzęt może być przekazany do ośrodka, w którym realizowano projekt.